Načítavam...
Používame cookies, aby sme zaistili čo najlepšie používanie našich webových stránok. Pokračovaním bez zmeny nastavenia súhlasíte s prijímaním všetkých cookies z tejto webovej stránky. Ak by ste chceli zmeniť svoje nastavenia, môžete tak urobiť podľa pokynov tu Zavrieť
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Novofruct SK, s. r. o.

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Novofruct SK, s.r.o. (ďalej ako „Podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky www.eshop.novofruct.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky www.eshop.novofruct.sk je
Novofruct SK,s. r. o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
IČO:31427294
DIČ:2020413593
IČ DPH:SK2020413593

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 525/N.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.eshop.novofruct.sk zákonom č.40/1964 Zb.. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.eshop.novofruct.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovaného logistického balenia.

Stránkou“ sa rozumie webová stránka www.eshop.novofruct.sk prevádzkovaná predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu.

3. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.

3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis tovaru majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

3.4 Hmotnosť produktov/tovaru pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti/tj. hmotnosti balíka/

3.5 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na Stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom do 24 hodín. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné tak pre Kupujúceho, ako aj pre Predávajúceho. Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky Kupujúceho.

3.7 Objednávky sú priebežne vybavované v pracovných hodinách počas pracovných dní.

3.8 Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas:

Pondelok – Piatok

7:00 – 15:00

Sobota

Zatvorené

Nedeľa

Zatvorené

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja

Zatvorené

4. Cena tovarov a služby

4.1  Ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

4.2 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH , v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

4.3 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, neobsahuje však cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných. Vratné obaly sú účtované samostatne podľa aktuálneho cenníka.

4.4 Ceny tovarov sú denne aktualizované.

4.5 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“).

5. Platobné podmienky

5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať prevodom na účet predávajúceho uvedený na Stránke v sekcii „Spôsob úhrady“ alebo zmluvnému dopravcovi ak takúto službu poskytuje, alebo na pobočke slovenskej pošty v prípade dobierky na pobočku Slovenskej pošty.

5.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 4.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

5.3 Úhrada formou stravných lístkov nie je akceptovaná.

6. Dodacie podmienky

6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík - „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodania je územie SR.

6.2 Tovar dodáva Predávajúci v dňoch uvedených v bode 2.7.do  8 pracovných dní  od potvrdenia Objednávky Predávajúcim, maximálna doba dodania je 14 kalendárnych dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

6.3 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“/“Fakturačné údaje“. Kupujúci, alebo ním splnomocnená osoba je povinná tovar prevziať.  Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na adresu uvedenú v Objednávke.

6.4 Prebratím tovaru môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca uvedený v Objednávke.

6.5 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, a objednávka je už vrátená späť predávajúcemu je kupujúci povinný odobrať tovar v sídle Predávajúceho alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia s tým, že v takom prípade náklady opakovaného doručenia znáša Kupujúci.

6.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Predávajúci preberá vratné obaly iba na mieste prevádzky Predávajúceho. Spolu s tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list.

6.7 Za tovar zodpovedá Predávajúci až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení celej kúpnej ceny.

7. Reklamácia objednávky

7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak Kupujúci preukázateľne  nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky www.eshop.novofruct.sk .

7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednaného tovaru  predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.5 Reklamácia musí byť vyhotovená písomne podľa vzoru na stránke Predávajúceho buď písomne alebo emailom na adrese reklamacie@novofruct.sk

7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku výrobcu.

7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky škody, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré zo svojich povinností stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

7.8 V prípade včas reklamovaného tovaru, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.novofruct.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí.

8. Storno objednávky a odstúpenie o zmluvy

8.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr do 24 hodín od objednania tovaru  a to zaslaním emailu na adresu: eshop@novofruct.sk s uvedením čísla objednávky.

8.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania tovaru .

8. 3. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.4. Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
8.5.Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.3. týchto Podmienok a vrátiť tovar predávajúcemu je povinný
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky (Formulár na odstúpenie od zmluvy), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
8.6. Po splnení podmienok podľa bodov 8.3. až 8.5 týchto Podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu týkajúci sa vrátenia tovaru kupujúcim.
8.7. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.3 až 8.6. týchto Podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

9. Záručná doba

9.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

9.2 K  uplatneniu prípadnej reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru (Faktúra, iný daňový doklad a  dodací list), ktorý bol Kupujúcemu pri dodaní tovaru odovzdaný. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia príslušnými ustanovenia Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. . Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese reklamacie@novofruct.sk alebo priamo v sídle Predávajúceho v pracovných dňoch podľa bodu 3.8.

 

10. Práva a povinnosti predávajúceho

10.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom tovare (dodací list) a faktúru.

10.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

10.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou dodania, príjemcu alebo telefónneho čísla.

10.6 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou zmluvného prepravcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

10.7 Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nie je môžné považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

11. Práva a povinnosti kupujúceho

11.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť zmluvnému prepravcovi Predávajúceho , telefonicky na infolinke , mailom na adrese reklamacie@novofruct.sk.

11.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci daného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

11.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

11.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

11.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

11.6 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje po doručení písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

11.7 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

11.8 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru.

11.9 Tovar zakúpený formou www.eshop.novofruct.sk  pre osobnú spotrebu nie je určený na ďalšiu distribúciu.

 

12. Ceny za dodanie

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru ceny podľa nasledovného dokumentu: doprava_a_platba.pdf

13. Ochrana osobných údajov

13.1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.novofruct.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

13.2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva Kupujúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

13.3. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru

 

14. Dostupnosť stránky

14.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.

14.2 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.

 

15. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa  1.4.2016